Pravidlá pomoci

Hlavné pravidlá a zásady Nadácie pri poskytovaní pomoci: 

  • O pomoc možno požiadať prostredníctvom vyplnenia a zaslania formuláru Žiadosti
  • Žiadosti prijímame počas celého kalendárneho roka, príspevky odsúhlasujeme priebežne
  • Nadácia iný Svet poskytuje príspevok najviac vo výške 1500,- eur
  • Pri posudzovaní a odsúhlasovaní žiadostí o pomoc uplatňujeme požiadavku existencie „garanta“ projektu obdarovania a to buď prostredníctvom osobného kontaktu so žiadateľom, alebo uvedením kontaktu na osobu, ktorá vie byť garantom (lekár, učiteľ,...)
  • Žiadateľ je povinný uvádzať presné a pravdivé údaje
  • O odsúhlasení príspevku rozhoduje Správna rada Nadácie
  • Podporené projekty pomoci uverejňujeme na internetovej stránke Nadácie