Etický kódex nadácie

  • Nadácia Iný svet vznikla z uvedomenia si potreby pomoci slabším, s čistým a úprimným úmyslom nezištne pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú
  • Garantujeme prerozdelenie všetkých prijatých prostriedkov od darcov pre žiadateľov o pomoc.
  • Všetky prevádzkové náklady spojené s chodom a činnosťou neziskovej organizácie sú v plnej miere hradené spoločnosťou IS – Industry Solutions, a.s.
  • Podporené projekty pomoci uverejňujeme na internetovej stránke Nadácie.
  • Zverejnené budú nasledovné informácie – krátky popis a účel pomoci, výška príspevku, meno, prípadne fotografia
  • Zverejnenie darcov je dobrovoľné na základe ich súhlasu.
  • Nadácia Iný Svet je apolitickou organizáciou. Nespolupracuje a nepodporuje žiadnu politickú stranu ani hnutie.
  • Činnosť neziskovej organizácie rozvíjame dlhodobo a pravidelne.